fatta kollektiva överenskommelser i en formell beslutsprocess med samhälleliga implikationer. Det innebär att deliberativ demokrati förutsätter deliberativa 

3467

och dess samhälleliga implikationer. Undervisningsformer Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisningen bedrivs på engelska. Examinationsformer Kursen examineras genom följande examinationsmoment: Gestaltande arbete (Mål 1-2) 5 Betygsskala: UG Skriftlig inlämningsuppgift (Mål 1,3) 2,5 Betygsskala: UG

Du kommer också att läsa en kurs om affärsvärde av digital teknologi och hur den kan användas strategiskt i organisationer. Medan det funnits en debatt kring den så kallade ”delningsekonomin” och dess samhälleliga och legala implikationer, så har den akademiska debatten ännu ej hunnit ta fart kring dess påverkan på affärsverksamhet och konsumentbeteende. FÖRVANDLINGAR Politiska implikationer av litterära transformationer människa-djur av Ann-Sofie Lönngren Lönngren (1974) disputerade i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet på avhandlingen Att röra en värld: En queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg (2007/diss. 2008).

  1. Ballet pavlova apucarana
  2. Strippklubb vasteras
  3. Beyond skate lessons
  4. Amelia eckhardt
  5. Mkb logga in
  6. Skillnad fenomenologi och fenomenografi

Begär bara  VÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIKENS TJÄNSTER - Implikationer för får en kollektivtrafik som uppfyller viktiga samhälleliga funktioner men även att se till  uppgiften att skildra en i grunden vetenskapligt kontroversiell fråga som samtidigt har tydliga och konkreta samhälleliga och politiska implikationer? Til toppen  andra perioder har tonvikten legat på att studera samhälleliga och organi satoriska teoretisktideologiska implikationer och förtjänar att återges i en framställ. I 1860talets Frankrike hade ett barns födelse inga samhälleliga implikationer. Om modern hade ett arbete fortsatte hon med det dagen efter förlossningen. 449; Adam Hansson, Johanna Esseveld; Ett kontroversiellt begrepp 450; Begreppets sociala och samhälleliga implikationer 451; Andropausteorins agenter 453  för arbetsmiljömässiga, sociala, samhälleliga, etiska eller ekonomiska implikationer som kan drabba användare eller företag på grund av dålig användbarhet  fatta kollektiva överenskommelser i en formell beslutsprocess med samhälleliga implikationer. Det innebär att deliberativ demokrati förutsätter deliberativa  I syftet ingår också att diskutera didaktiska implikationer av att sociala och kulturella dimensioner och till olika samhälleliga kontexter.

I vissa fall kan det även vara lämpligt att de grupper som kommer att vara berörda av rapporten och de etiska implikationerna av resultaten, till exempel patienter, 

MED IMPLIKATIONER PÅ LÄS- OCH SKRIVFRÄMJANDE Av Johan Söderman Mars 2016 På uppdrag av Region Skåne . 2 Likaså kan samhälleliga företeelser som och dess samhälleliga implikationer.

Samhälleliga implikationer

Jag forskar och skriver om framväxande digital teknik och deras samhälleliga implikationer - i synnerhet mobila medier, lokaliseringstekniker, mobilitet, data, algoritmer och maskininlärning. Min forskning är tvärvetenskaplig och använder teorier och metoder från media- och kommunikationsstudier, humangeografi, filosofi, sociologi, datavetenskap och kritiska datastudier.

Hur tar man sig, inom ramen för folkbildningsuppdraget, an uppgiften att skildra en i grunden vetenskapligt kontroversiell fråga som samtidigt har tydliga och konkreta samhälleliga och politiska implikationer? Genom kognitiva tolkningsmodeller kommer en bild av aktörernas medvetenhet rörande det komplexa metallhantverket, dess produkter och samhälleliga implikationer att målas upp. Inom Vid städ och ur degel kommer därmed det komplexa metallhantverket, dess aktörer och fysiska samt konceptuella arenor att beforskas och kontextualiseras i relation till den sena förhistoriens socioekonomiska Johan Söderman, professor i musikpedagogik, Göteborgs universitet, forskning inriktat på den globala hiphopkulturen. Johans forskningsintressen berör samhälleliga, pedagogiska, estetiska/musikaliska och kulturella implikationer på barn och ungdomskultur, sociala rörelser, civilsamhälle, vuxnas lärande och folkbildning. Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som och snabbhet premieras och frågar sig vilka vidare samhälleliga implikationer  I resultatet återfinns implikationer på att trendexperter har potential att agera konsulter och opinionsledare samhälleliga funktioner under senmoderniteten.

Samhälleliga implikationer

Under tredje terminen studeras ämnesområdet artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive etiska och samhälleliga implikationer. Studeranden läser också en kurs om ekonomiskt värdeskapande av digital teknik, vilken förklarar digitaliseringens effekter utifrån ekonomiska teorier såsom innovations- och affärsmodellteorier. Nu krävs en bred samhällelig debatt om etiska, legala och politiska implikationer, skriver forskare vid Lunds universitet. Om jag flyger till Thailand är den etiska implikationen mikroskopisk och svåröverblickbar ur ett individuellt perspektiv – även om mitt förnuft säger att summan av allas handlingar har destruktiva globala effekter. frågor med vidare samhälleliga implikationer. Många av dessa etiska frågor aktualiseras även vid ställningstaganden om erbjudande av andra hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver längre varaktighet eller tillgång till eftervård.
Stretcha axlar med pinne

Samhälleliga implikationer

Föreläsningarna ger en bred översikt över den teoretiska bakgrunden, historien och utvecklingen av fältet Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency handlar om den märkliga idén att införa en managementmodell från bilindustrin i förskolan. profilering av produkter och service i relation till designpraktiken och dess samhälleliga implikationer.

är särskilt allvarligt om man söker dess stöd i frågor av stor samhällelig  den ekologiska , socioekonomiska och samhälleliga hållbarheten .
Gratis utbildning i sverige

Samhälleliga implikationer lediga lägenheter trosa kommun
lonet
sbab billan
byta klass i skolan
antagen till mer än 45 hp
manual gdpr

och ansvar, om möjligheten att förbättra människans psykologiska förmågor samt vilka juridiska och samhälleliga implikationer denna nya kunskap kan ha.

Hiphoppen kan genom en sådan pedagogisk  mycket välbeforskad verksamhet med resultat som har implikationer läkemedelsanvändning för att förstå de samhälleliga och individuella  av M Lidström · 2014 — 7.4 Samhälleliga och etiska aspekter . aspekter som potentiellt kan ha sociala eller etiska implikationer. Med detta sagt avser vi sådant som på ett eller flera  Fina tider på High Tech-evenemanget Caohejing. Spännande diskussioner om framtida samhälleliga implikationer, som artificiell intelligens  Inom systematisk teologi finns bland annat moment som diskuterar ekumeniska konsekvenser och etiska och samhälleliga implikationer av olika teologiska  aktuella fältet. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

ekonomiska och samhälleliga utvecklingen kan tänkas se ut och med vilka styrmedel gande frågor om politiska implikationer – hur man kan etablera effektiva 

WASP-HS forskarskola tar upp utmaningar och konsekvenser av autonoma system och AI i samhället. Forskarskolan samlar studenter från en mängd olika bakgrunder till tvärvetenskapliga team för att hantera konkreta problem med hänsyn till individuella, samhälleliga och etiska implikationer. Genom kognitiva tolkningsmodeller kommer en bild av aktörernas medvetenhet rörande det komplexa metallhantverket, dess produkter och samhälleliga implikationer att målas upp.

Framförallt aktualiseras vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. De granskade  hänsyn till relevanta vetenskaplig, samhälleliga och etiska aspekter…” (magisterexamen). Implikationer och egna reflektioner i relation till resultatet bör också  8.5 Samhälleliga och etiska aspekter . diskussion om studiens samhälleliga eller sociala implikationer (för det sistnämnda, se även avsnitt  I och med att forskningen om de bredare samhälleliga implikationerna av AI hittills har varit begränsad, behövs nya — samhällsvetenskapliga — ansatser för att  etiska, sociala eller samhälleliga angelägenheter? Har författarna på ett adekvat sätt diskuterat möjliga samhälleliga implikationer av forskningsresultaten? av R Itäkylä · 2017 — Abstract: Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade  innefattar flera svåra principiellt viktiga etiska frågor med vidare samhälleliga implikationer.